Alona irinae 

Sinev, Alonso & Sheveleva, 2009
分类等级
种(species)