Ammobaculites albica 

Zhukova in Akramkhodzhaev et al., 1967
分类等级
种(species)