Vitrinella goniomphala 

Pilsbry & Olsson, 1952
分类等级
种(species)