Tortus tokmakovae 

Chernyshev, 1991
分类等级
种(species)