Synprosphyma thibetiana 

(Deshayes, 1870)
分类等级
种(species)