Hermanites tschoppi 

(Bold, 1946) Bold, 1960
分类等级
种(species)