Gomphonema bukycanyona 

L.N.Bukhtiyarova, 2013
分类等级
种(species)