Eunotia khursevichiae 

Glushchenko, Kulikovskiy & Kociolek in Glushchenko et al., 2018
分类等级
种(species)