Epithemia perlongicornis 

V.S.Vishnyakov, M.S.Kulikovskiy & S.I.Genkal, 2014
分类等级
种(species)