Basiria elegans 

(Khan & Khan, 1975) Bajaj & Bhatti, 1979
分类等级
种(species)