Actinoptychus similaris 

Sheshukova-Poretskaya & Gleser, 1964
分类等级
种(species)