Trapania euryeia 奶牛海蛞蝓

Trapania euryeia Gosliner & Fahey, 2008 species 奶牛海蛞蝓 Cow Nudibranch